castellano

» Aphanius iberus

 

Nom Comú : Fartet

DESCRIPCIÓ

El fartet és un peix molt menut. El mascle fa com a màxim 4 cm de llargada i 5 cm la femella. Els mascles tenen unes bandes verticals d'un gris platejat fins a l'aleta caudal. Les femelles presenten unes bandes irregulars fosques. El fartet té l'aleta dorsal retrassada respecte la meitat del cos i la boca mirant amunt. És una espècie sedentària que es reprodueix entre els mesos de maig i setembre. Viu en salines, aiguamolls, llacunes litorals i en canals de desguàs de les zones costaneres, així com a les desembocadures de rius, sèquies i conreus d'arròs. És un peix força eurihalí i euriterm, capaç de colonitzar des de les aigües hiperhalines fins a les dolces i, fins i tot, de viure en ambients de temperatura elevada. La seva dieta és omnívora, a base de microcrustacis, poliquets, larves d’insectes, algues i macròfits.

NORMATIVA

Catalunya : Pla de recuperació -

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000