castellano

» Rhinolophus ferrumequinum

 

Nom Comú : Ratpenat de ferradura gros

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de ferradura gros és una espècie de quiròpter propi del sud de la regió Paleàrtica. És el representant del gènere Rhinolophus més gran de la Península ibèrica, podent arribar fins als 31 grams de pes. És una de les espècies més ubiqüistes, mostrant una preferència pels hàbitats arbrats en biòtops oberts. Pot utilitzar refugis de diferent naturalesa com ara cavitats, mines, túnels, etc. principalment a l’hivern. Sobretot durant la època de cria, també podem trobar-lo en construccions humanes coma ara en golfes, bodegues, etc. El seu rang altitudinal pot anar des del nivell del mar fins als 1.600 metres d'altitud.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000