castellano

» Rutilus arcasii

 

Nom Comú : Madrilleta roja

DESCRIPCIÓ

La madrilleta roja és de mida petita, els adults fan de 4 a 10 cm de llargada. Té una coloració és d'un gris fosc amb una taca vermellosa a la base de les aletes ventrals. Concentra el període reproductiu de abril a maig. Fresa a partir del seu segon any de vida; deixa els ous damunt de la vegetació submergida i sobre les graves. Viu en ambients molt diversos, tant en estanys com en rius de muntanya. Detritívora i zoòfaga, s’alimenta de restes orgàniques i d’insectes aquàtics, sobretot efemeròpters, quironòmids i simúlids.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000