castellano

» Valencia hispanica

 

Nom Comú : Samaruc

DESCRIPCIÓ

El Samaruc és un peix molt menut de com a màxim 8 cm en la femella. Li és característic el fet que l'aleta dorsal estigui a la mateixa alçada que la aleta anal. Els mascles tenen una coloració blavosa amb taques negres situades en forma lineal. Les femelles són de color més groguenc. Viu en petites llacunes litorals d'aigües salabroses i d'abundosa vegetació aquàtica, que es comuniquen amb el mar a nivell freàtic o mitjançant els temporals de llevant. Fresa d’abril a juliol entre els macròfits. S’alimenta de petits crustacis, cucs i larves d’insectes.

NORMATIVA

Catalunya : Pla de recuperació -

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill Greu
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000