castellano

» Abandonament de pastures

DESCRIPCIÓ

Tradicionalment els sistemes de pastura han generat una important funció en la gestió i configuració del medi natural tal i com el coneixem actualment (DARPAMN, 2013). Segons les darreres dades facilitades per la Comissió Europea, a la UE, en conjunt, els censos de bestiar boví i oví han disminuït lleugerament durant l’última dècada. La manca de pastors i la manca d’infraestructures per facilitar el pasturatge (DARPAMN, 2013), dificulten la continuïtat d’aquest sector productiu, de tal forma que els hàbitats i les espècies que en depenen és veuen afectats negativament per la disminució de l’activitat.

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
AMFIBIS I RÈPTILS Testudo hermanni
1
100
MAMÍFERS Myotis blythii
0.94
93.33
Myotis myotis
0.98
23.16

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Càrrega ramadera : Caracterització de finques per quantitat i tipus de ramats
  Font : Base de dades de la DUN (Declaració única agrària) on els ramaders que volen rebre ajuts declaren anualment el nombre de caps de bestiar censats i la seva classificació zootècnica, categoria i capacitat (Ordre AAM/382/2011). Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  Periodicitat : 3-5 anys (o major segons rellevància dels canvis)
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : SIGPAC, Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC

Pastures : Localització de pastures
  Font : El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya inclou la delimitació prats i herbassars i de conreus abandonats (CREAF, www.creaf.uab.es/mcsc)
  Periodicitat : 5 anys
  Àmbit : Nacional
  Base cartogràfica : Mapa de cobertes del sòl de Catalunya


MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal : 1 espècies en 3 espais.
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada a la vora de coves/refugis sensibles : 1 espècies en 2 espais.
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment d'espais oberts i un paisatge en mosaic en àrees sensibles : 2 espècies en 2 espais.
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc : 1 espècies en 2 espais.