castellano

» Ús de biocides, hormones i productes químics

DESCRIPCIÓ

Preparats que contenen substàncies actives destinades a eliminar o limitar l’activitat d’organismes la presència dels quals sigui indesitjable o que tingui un efecte perjudicial sobre l’esser humà, les seves activitats o els productes que utilitza o produeix (RD 1054/2002). Tradicionalment s’han emprat aquests productes en la gestió de plagues forestals o agrícoles. El seu principal impacte és relaciona amb la seva toxicitat, ja que a part d’actuar directament sobre un grup determinat d’organismes de l’ecosistema, també poden comportar una alteració de la qualitat del medi físic, a causa dels residus que puguin presentar persistència, i tenir una afectació negativa sobre l’ecosistema i les espècies que el conformen.

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
AMFIBIS I RÈPTILS Testudo hermanni
0.97
9.67
FLORA Kosteletzkya pentacarpa
7.08
17.71
INVERTEBRATS Callimorpha quadripunctaria
0.01
0.06
MAMÍFERS Myotis blythii
40.4
87.14
Myotis capaccinii
1
10
Myotis myotis
0.02
100
Rhinolophus euryale
0.01
0.05
Rhinolophus ferrumequinum
0.06
0.62
Rhinolophus hipposideros
0.1
1.03

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Conreus : Caracterització de finques per tipus de conreus i tractaments fertilitzants i fitosanitaris recollits en els quaderns d'explotació (especifiquen els tractaments amb fitosanitaris de cada cultiu, només per a producció integrada)
  Font : Base de dades de la DUN (Declaració única agrària) on els agricultors que volen rebre ajuts declaren anualment els productes i aprofitaments duts a terme a nivell de parcel·la (Ordre AAM/382/2011). Els quaderns d'explotació son un prerequisit per obtenir els ajuts, però els dipositaris son els agricultors. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Consell Català de Producció Integrada.
  Periodicitat : 3-5 anys (o major segons rellevància dels canvis)
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : SIGPAC, Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC

Tractaments aeris de la processionària del pi : Zones prioritàries previstes en els plans d'aplicació aèria on la processionària del pi superi els nivells d'infestació que suposin danys greus que comprometin la vitalitat de les masses forestals afectades. Les zones prioritàries es defineixen tenint en compte el nivell d'incidència de la plaga detectat en les prospeccions fitosanitàries realitzades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  Font : Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Ordre AAM/346/2012)
  Periodicitat : 1-2 anys
  Àmbit : Nacional
  Base cartogràfica : Zones de tractament sobre mapa topogràfic 1:25000


MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies en 1 espais.
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies en 1 espais.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 2 espècies en 2 espais.
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 2 espècies en 2 espais.