castellano

» Manca d'estructura i maduresa del bosc

DESCRIPCIÓ

Tot i la dinàmica expansiva que han patit els boscos les últimes dècades a causa de la transformació de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, avui encara manquen masses forestals prou madures amb àrees significatives de boscos vells amb arbres decrèpits. Això unit, en menor mesura, a una gestió forestal sovint inadequada en relació als objectius ambientals, es tradueix en la simplificació del sotabosc i l’absència d’arbres madurs o fins i tot morts, els quals presenten un rol important (p.ex. alimentació, refugi, etc.) en els ecosistemes forestals. Espècies d’ocells o quiròpters empren les cavitats que presenten els arbres madurs per ubicar-hi el niu, de tal forma que la seva eliminació dificulta l’establiment d’aquestes espècies en els hàbitats que els hi son propis, reduint-ne així la seva àrea de distribució. Per altra banda, els arbres morts serveixen d’aliment d’espècies d’insectes que presenten alguna etapa xilòfaga dins del seu cicle vital, de tal forma que la eliminació dels arbres morts del hàbitat, suposa una disminució dels recursos disponibles.

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
INVERTEBRATS Callimorpha quadripunctaria
0.07
40.65
Cerambyx cerdo
0.12
10
Eriogaster catax
17.51
35.03
Rosalia alpina
0.65
100
MAMÍFERS Barbastella barbastellus
50.07
100
Myotis bechsteinii
50
100

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Boscos madurs : Inventari i cartografia dels boscos madurs.
  Font : Inventario Nacional Forestal i treballs específics per espai, basats en el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF, www.creaf.uab.es/mcsc), o Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (IGN, www.siose.es)
  Periodicitat : 5-10 anys
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Mapa de cobertes del sòl de Catalunya

Ordenació forestal : Planificació dels terrenys forestals recollida en projectes d'ordenació forestal (PO) i plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) o, en el cas de finques menors de 25 ha, plans simples de gestió forestal (PSGF). Aquesta informació està informatitzada en bases de dades espacials, on també es fa un seguiment de l'execució de les actuacions forestals finalment executades.
  Font : Centre de la Propietat Forestal per boscos privats amb PTGMF, i Servei de Gestió Forestal, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per boscos públics amb PO.
  Periodicitat : 5-10 anys
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Base cartogràfica d'unitats d'explotació (rodals) en finques forestals públiques i privades


MESURES DE CONSERVACIÓ

Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals amb arbres grans, vells, decrèpits o morts : 2 espècies en 1 espais.
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos : 4 espècies en 5 espais.
  - Preservació de grans peus d'arbres madurs : 1 espècies en 2 espais.
Gestió de formacions vegetals
  - Regulació de les estassades fortes de sotabosc en àrees sensibles : 1 espècies en 1 espais.
Gestió preventiva
  - Protecció dels principals refugis i colònies de les espècies sensibles : 1 espècies en 1 espais.
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres : 1 espècies en 1 espais.
  - Fomentar la presència d’arbres decrèpits o morts : 3 espècies en 1 espais.