castellano

» Contaminació del medi aquàtic

DESCRIPCIÓ

Introducció al medi aquàtic de substàncies o energia (p.ex. calor) perjudicials per la qualitat dels ecosistemes aquàtics i/o terrestres, per les condicions sanitàries del aigua, o bé que provoquin danys a béns materials o deteriorin el gaudi i altres usos legítims del medi ambient (CE, 2000). En l’àmbit del present treball les principals fonts de contaminació són l'activitat industrial i les aigües residuals urbanes (puntuals), i l'agricultura i la ramaderia (difuses) (ACA, 2005).

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
AMFIBIS I RÈPTILS Emys orbicularis
4.52
26.75
Mauremys leprosa
0.08
50
FLORA Kosteletzkya pentacarpa
5.9
11.81
INVERTEBRATS Vertigo moulinsiana
10
50
MAMÍFERS Lutra lutra
1
50
PEIXOS Aphanius iberus
3.8
50
Barbus meridionalis
0.08
50
Cobitis taenia (paludicola)
49.64
99.28
Petromyzon marinus
18.99
37.99
Valencia hispanica
0.18
0.36

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Fonts de contaminació difoses d'aigües superficials i subterrànies : Localització de abocadors de residus sòlids urbans, abocadors de residus sòlids mixts (industrials i urbans), usos del sòl agrícoles, usos del sòl urbans, sòls contaminats o potencialment contaminats, vies de comunicació, zones mineres, runams salins, dejeccions ramaderes i excedents de nitrogen de l'agricultura i ramaderia.
  Font : Agència Catalana de l'Aigua (Document IMPRESS)
  Periodicitat : 5-10 anys
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Masses d'aigua continental i aqüífers

Fonts de contaminació puntuals d'aigües superficials i subterrànies : Localització d'abocaments biodegradables no sanejats, industrials i amb sistema de sanejament (EDARs), les descàrregues de sistemes unitaris (DSUs, col·lectors unitaris per aigües pluvials i residuals que puntualment aboquen aigües directament a la xarxa fluvial) i els abocaments industrials no biodegradables
  Font : Agència Catalana de l'Aigua (Document IMPRESS)
  Periodicitat : 5-10 anys
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Masses d'aigua continental i aqüífers


MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres : 1 espècies en 3 espais.
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades : 1 espècies en 1 espais.
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 8 espècies en 4 espais.
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies en 2 espais.
Gestió preventiva
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües en trams sensibles per garantir les condicions fisicoquímiques adients : 1 espècies en 1 espais.
  - Control de vessaments de residus tòxics : 4 espècies en 4 espais.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 4 espècies en 3 espais.