castellano

» Espècies al·lòctones invasores

DESCRIPCIÓ

Son espècies al•lòctones aquells animals, plantes o altres organismes introduïts per l’home en zones alienes a la seva àrea de distribució. Les espècies invasores, a més, son espècies al•lòctones que s’estableixen i dispersen fora de la seva distribució originària, generant un impacte negatiu en els ecosistemes i les espècies autòctones (IUCN: ISSG, 2013). Segons la informació recopilada en aquest treball els principals impactes que provoquen afecten directament les espècies autòctones a través de la introducció de noves malalties, competència directa per recursos limitats (menjar, refugis, etc.) i depredació.

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
AMFIBIS I RÈPTILS Emys orbicularis
11.84
52.3
Mauremys leprosa
0.99
54.87
INVERTEBRATS Oxygastra curtisii
11
60
Vertigo moulinsiana
50
100
MAMÍFERS Galemys pyrenaicus
1
10
Lutra lutra
0.74
60
Mustela lutreola
11
60
PEIXOS Aphanius iberus
0.08
50
Barbus meridionalis
0.99
62.17
Cobitis taenia (paludicola)
11
100
Chondrostoma toxostoma
1
10
Rutilus arcasii
11
60
Valencia hispanica
19.41
41.83

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Espècies invasores : Mapa de distribució actual i potencial de les espècies invasores presents en cada espai
  Font : Portals Web de recollida de dades de biodiversitat (ornitho.cat, invasiber.org, etc.) per a vertebrats i alguns invertebrats, Agència Catalana de l'Aigua (Document IMPRESS), i treballs específics per aquelles espècies sense altres fonts d'informació.
  Periodicitat : Segons fase de la invasió, 1-2 anys fases inicials i 3-5 anys fases tardanes més estables
  Àmbit : Nacional i espais
  Base cartogràfica : Específica de cada espècie.


MESURES DE CONSERVACIÓ

Control d'espècies exòtiques
  - Control i erradicació d'espècies exòtiques en àrees sensibles : 13 espècies en 7 espais.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Regulació de la pesca en aigües continentals : 1 espècies en 1 espais.
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Recuperació de poblacions extintes : 1 espècies en 3 espais.
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de poblacions : 1 espècies en 3 espais.