castellano

» Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

DESCRIPCIÓ

Deguda a construccions que canalitzen o interrompen el curs d’aigua per satisfer la demanda per al consum o per activitats agrícoles o industrials, alterant la morfologia de la llera i/o la dinàmica fluvial, afectant el cabal d’aigua i el nivell freàtic. Aquestes construccions comporten una modificació en la dinàmica natural dels cursos fluvials per protegir els usos en zones inundables, a més d’importants pèrdues d’hàbitat (ACA, 2005), alterant el règim hidrològic natural, la qualitat de les aigües (menor capacitat de diluir contaminants) i dels hàbitats relacionats amb el medi aquàtic (Decreto 188/2010).

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
AMFIBIS I RÈPTILS Emys orbicularis
5.19
46.49
Mauremys leprosa
7.36
36.82
INVERTEBRATS Oxygastra curtisii
1
10
Vertigo moulinsiana
10
50
MAMÍFERS Galemys pyrenaicus
1
10
Lutra lutra
0.96
34.5
Mustela lutreola
1
10
Myotis capaccinii
0.81
8.07
PEIXOS Aphanius iberus
0.76
50
Barbus meridionalis
3.41
17.04
Cobitis taenia (paludicola)
1
94.43
Chondrostoma toxostoma
1
10
Petromyzon marinus
18.99
37.99
Rutilus arcasii
1
10
Valencia hispanica
4.18
22.8

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Activitats extractives : Localització de les activitats extractives actives en base als expedients d’autorització
  Font : Departament de Territori i Sostenibilitat i Agència Catalana de l’Aigua (Document IMPRESS)
  Periodicitat : 3-5 anys (o major segons rellevància dels canvis)
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Topogràfic 1:5000

Alteració del règim de cabals en cursos fluvials : Localització de captacions d’aigua (concessions per regs, usos industrials o abastament), regulació hidrològica per embassaments i derivació cap a minicentrals hidroelèctriques
  Font : Agència Catalana de l’Aigua (Document IMPRESS)
  Periodicitat : 5-10 anys
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Masses d’aigua continental i aqüífers

Alteracions morfològiques en cursos fluvials : Localització de preses, rescloses i endegament de lleres.
  Font : Agència Catalana de l’Aigua (Document IMPRESS)
  Periodicitat : 5-10 anys
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : Masses d'aigua continental i aqüífers

Conreus de regadiu : Caracterització de finques per tipus de regadiu i la seva temporalitat.
  Font : Base de dades de la DUN (Declaració única agrària) on els agricultors que volen rebre ajuts declaren anualment els productes i aprofitaments duts a terme a nivell de parcel·la (Ordre AAM/382/2011). Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  Periodicitat : 3-5 anys (o major segons rellevància dels canvis)
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : SIGPAC, Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC


MESURES DE CONSERVACIÓ

Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció de sistemes per garantir la continuïtat natural del curs fluvial en trams sensibles : 3 espècies en 3 espais.
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 5 espècies en 3 espais.
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica : 1 espècies en 2 espais.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades : 3 espècies en 2 espais.
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 2 espècies en 2 espais.
Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació de l'ús de l'aigua per garantir-ne les condicions hídriques adients : 3 espècies en 2 espais.
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 2 espècies en 2 espais.
  - Regulació de les activitats que poguin modificar la llera i el cabal en trams fluvials sensibles : 1 espècies en 1 espais.
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de llocs de fresa i hàbitats larvaris : 1 espècies en 1 espais.