castellano

» Eutrofització

DESCRIPCIÓ

Augment de la concentració de nitrogen i fòsfor en l’aigua com a conseqüència de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes sobre els aqüífers (ZEC, 2013), y que comporta la proliferació d’algues i plantes aquàtiques. Els principals impactes relacionats son la reducció de l’entrada de llum en la columna d’aigua i la disminució d’oxigen dissolt a causa de la respiració nocturna de la vegetació aquàtica (Prat, 2002), produint notables alteracions en els ecosistemes aquàtics.

PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Nombre d'espècies afectades per espai

 

ESPÈCIES

% superfície Mín.
% superfície Màx.
AMFIBIS I RÈPTILS Emys orbicularis
6.22
46.49
Mauremys leprosa
0.01
36.82
FLORA Kosteletzkya pentacarpa
14.72
55.9
INVERTEBRATS Oxygastra curtisii
1
10
Vertigo moulinsiana
10
50
MAMÍFERS Lutra lutra
0
34.5
Mustela lutreola
1
10
Myotis capaccinii
0.05
0.49
PEIXOS Barbus meridionalis
0.01
17.04

INDICADORS PER MESURAR LA INTENSITAT DE LA PRESSIÓ

Càrrega ramadera : Caracterització de finques per quantitat i tipus de ramats
  Font : Base de dades de la DUN (Declaració única agrària) on els ramaders que volen rebre ajuts declaren anualment el nombre de caps de bestiar censats i la seva classificació zootècnica, categoria i capacitat (Ordre AAM/382/2011). Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  Periodicitat : 3-5 anys (o major segons rellevància dels canvis)
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : SIGPAC, Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC

Conreus : Caracterització de finques per tipus de conreus i tractaments fertilitzants i fitosanitaris recollits en els quaderns d'explotació (especifiquen els tractaments amb fitosanitaris de cada cultiu, només per a producció integrada)
  Font : Base de dades de la DUN (Declaració única agrària) on els agricultors que volen rebre ajuts declaren anualment els productes i aprofitaments duts a terme a nivell de parcel·la (Ordre AAM/382/2011). Els quaderns d'explotació son un prerequisit per obtenir els ajuts, però els dipositaris son els agricultors. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Consell Català de Producció Integrada.
  Periodicitat : 3-5 anys (o major segons rellevància dels canvis)
  Àmbit : Espais
  Base cartogràfica : SIGPAC, Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC

Zones vulnerables a la contaminació per nitrats : Zones vulnerables a la contaminació per nitrats segons criteris climàtics, edàfics, agraris i hidrogeològics (Decrets 476/2004 i 136/2009)
  Font : Mapa de zones vulnerables a la contaminació per nitrats a Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  Periodicitat : 4 anys (Decret 136/2009)
  Àmbit : Nacional
  Base cartogràfica : Municipal


MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies en 1 espais.
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies en 1 espais.
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica : 1 espècies en 2 espais.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres : 1 espècies en 4 espais.
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades : 1 espècies en 1 espais.
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 8 espècies en 5 espais.
Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics : 2 espècies en 4 espais.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies en 1 espais.
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 2 espècies en 3 espais.